kigr_marathon.jpg

Logo for the Kiawah Island Golf Resort 2011 Marathon.